TURQUALITY DESTEKLENMESİ

TURQUALITY DESTEKLENMESİ ; Anılan Tebliğ ile İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin, sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede, anılan Tebliğ kapsamında firmalarımıza sağlanan desteklerin daha etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesi amacıyla “Turquality Otomasyon Sistemi” tasarlanmış ve 23/11/2009 tarihi itibarıyla canlı kullanıma geçilmiştir.

Diğer taraftan, “2011/5 Sayılı, 2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ” ile 2006/4 Sayılı Tebliğ’de önemli yenilikler getirilmiş olup, Gastronomi sektörü destek kapsamına dahil edilmiştir.

MEZKUR TEBLİĞ KAPSAMINDA SAĞLANMASI ÖNGÖRÜLEN DESTEKLER:

Yurtdışında Onay Yeri: Ticaret Müş./Ataşeliği veya Kons.
Başvuru Mercii : Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü)
Başvuru Süresi : 6 ay
Yararlananlar : İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernek/Birlikleri, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan Şirketler
Destek Oranı : şirketler % 50 (İhracatçı Birlikleri %80)
Destek Süresi : 4 Yıl (Marka Destek Programı) 5 Yıl (TURQUALITY® Destek Programı)

DESTEĞİN KAPSAMI

I. İhracatçı Birliklerinin;

* Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları en fazla 250.000 $

II. Üretici Dernekleri ve Birliklerinin;

* Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları en fazla 100.000 $

III. Şirketler, SDŞ ve DTSŞ’lerin;

* İlgili ülkelerde destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak:

a) Marka Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için:

• Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları yıllık en fazla 50.000 $,
• Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yıllık en fazla 300.000 $,
• Yurtdışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara katılım halinde, stand dekorasyonu ile fuar katılım bedeline ilişkin harcamaları (Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine dahildir)
• Açtıkları ve/veya açacakları yurtdışı birime (satış sonrası servis hizmeti vermek üzere açılan birimler dahil) ilişkin brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, komisyon, hizmet, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik hukuki danışmanlık giderleri ile söz konusu birimlerin işletilmesi için gerekli, Müsteşarlık tarafından belirlenen temel kurulum giderleri yıllık en fazla 500.000 $,
• Mağaza\lokanta\kafe açılması amacıyla gerçekleştirecekleri uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık ve yerel vergi, resim harçlar ile açtıkları ve/veya açacakları mağaza\lokanta\kafelere ilişkin konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri yıllık en fazla 400.000 $,
• Kiraladıkları ve/veya kiralayacakları reyonlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri yıllık en fazla 200.000 $,
• Açmış oldukları ve/veya açacakları showroomlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri yıllık en fazla 200.000 $,
• Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve mağaza/lokanta/kafe açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti, ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin danışmanlık dahil her türlü giderleri yıllık en fazla 50.000 $,
• Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10 mağazaya ilişkin;
—Dekorasyon harcamaları, mağaza başına en fazla 50.000 $,
—Kira giderleri mağaza başına en fazla iki yıl süresince ve azami 100.000 $,
• İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri en fazla 500.000 $,
• İstihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri yıllık en fazla 200.000 $, desteklenmektedir.

b) TURQUALITY® Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için:

• Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri,
• Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve mağaza/lokanta/kafe açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti, ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları,
• TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri,
• Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri,
• Yurtdışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara katılım halinde, stand dekorasyonu ile fuar katılım bedeline ilişkin harcamaları (Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine dahildir)
• Mağazalara/lokantalara/kafelere ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık, konsept mimari çalışmaları, dekorasyon, brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, komisyon, hizmet harcamaları, mağaza/lokanta/kafe kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri ile söz konusu birimlerin işletilmesi için gerekli, Müsteşarlık tarafından belirlenen temel kurulum giderleri,
• Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimlerine yönelik brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, dekorasyon (yalnızca showroom için), komisyon giderleri, söz konusu birimlerin işletilmesi için gerekli Müsteşarlık tarafından belirlenen temel kurulum giderleri, farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza (department store), hipermarketlerde kiraladıkları reyon, gondol, köşe (corner), dekorasyonlu köşe (shop in shop), kiosk, stand (floor display) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin kira, dekorasyon, hizmet ve/veya komisyon harcamaları
• Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon ve kira giderleri,
• İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri, desteklenmektedir.
** “Marka Destek Programı”ndan “TURQUALITY® Destek Programı”na geçen bir Girketin yararlanabileceği toplam destek süresi 72 ayı geçemez.

TÜBİTAK

• TÜBİTAK-TEYDEB 1507; Ar-Ge projesi bedelini KOBİler için 500.000 TL kadar olan Ar-Ge Harcamalarının %75 oranında hibe ile desteklemektedir. Maksimum proje süresi 18 aydır.
• TÜBİTAK-TEYDEB 1501; Sanayi Ar-Ge projelerinde Ar-Ge Harcamalarının %60 oranında hibe ile desteklemektedir. Proje bütçesinde bir sınırlama yoktur. Maksimum proje süresi 36 aydır.

Ar-Ge ve Yenilik Programı Donanım Desteği: Proje iş planında yer alan ve Kurul tarafından uygun bulunan deneme amaçlı hammadde, makine, teçhizat, donanım, yazılım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri kapsamında Ar-Ge harcamalarının %75 oranında; işletmeye Geri Ödemesiz olarak üst limit 300.000 (üçyüzbin) TL. Geri Ödemeli olarak üst limit 200.000 (üçyüzbin) TL. destek sağlanır. Maksimum proje süresi 24 aydır.

Endüstriyel Uygulama Programı Donanım Desteği: Proje iş planında yer alan ve proje süresi içinde ihtiyaç duyulan; test, analiz ve laboratuar ekipmanı ile buna yönelik sarf malzemesi giderleri, üretim hattı tasarım giderleri, üretime yönelik makine, teçhizat, donanım ve yazılım giderleri kapsamında yapılan harcamaların %75 oranında; işletmeye Geri Ödemesiz olarak üst limit 250.000 (ikiyüzellibin) TL., Geri Ödemeli olarak üst limit 200.000 (ikiyüzbin) TL. destek sağlanır. Maksimum proje süresi 18 aydır.