ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ; ISO 22000:2005 dünya çapında güvenli gıda tedarik edilmesini sağlama amacıyla düzenlenmiş yeni bir standarttır. Standard, gıda güvenliği için tehlike oluşturabilecek durumları belirler ve bunlar için şu yükümlülükleri şart koşar: Codex Alimentarius prensiplerine uygun bir HACCP Sistemi oluşturulması, Bir yönetim sistemi kurulması,

İyi üretim uygulamaları (Pre-requisite programmes)
Tedarik zinciri içinde etkileşimli iletişim.
Gerekliliklerin, tarladaki çiftçiden, taşıma ve depolama operatörlerine, perakendeciler ve restoranlardan onların tedarikçilerine kadar (Makina ve ambalaj üreticileri dahil olmak üzere) ortak olması hedeflenmiştir.
Standardın, büyüklük ve karmaşıklık gözetmeksizin bu kadar geniş bir kapsama alanı olduğundan jenerik bir yapıya sahiptir.
Bu standardı uygulamak isteyen firmalar öncelikle Codex Alimentarius tarafından prensipleri belirlenmiş bir HACCP sistemi kurarak tüm prosesleri için riskleri tanımlamış olmalıdırlar.Bunlar aynı zamanda geçerli İyi Üretim Uygulamaları, varsa sektöre ait yasal gereklilikler ve dokümante edilmiş bir yönetim sistemi (ISO 9001′de olduğu gibi) ile de desteklenmelidir. ISO 22000 için ayn zamanda ISO/TS 22004 Kılavuz Standardı hazırlanmıştır.

 

ISO 22000′in Faydaları

Ürün ve hizmet kalitesinde ölçülebilir düzelme
Standart dışı üretimde azalma dolayısıyla ürün geri dönüşlerinin ortadan kalkması ve imaj korunması
Pazarda güven kazanma
Uluslararası ilişkilerde artış
Rekabet gücü kazanma
Üretim ve işlemlerde disiplin oluşturma
Yönetim etkinliğini artırma
Uluslararası pazarlara girişte ilk gereksinimi sağlama
Kalite kültürüne sahip olma ve geliştirme
Daha etkin karar mekanizması oluşturmak için data toplama ve kontrol
Etkin zaman yönetimi
Zarar gören madde miktarında azalma
Tüketiciyi bilinçlendirme
Etkin stok kontrolü ve data sağlama
Etkin müşteri hizmeti
Tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturma